Porady: Czym jest zadatek?

Zadatek to kwota pieniężna przekazywana przez kupującego sprzedającemu przy umowie przedwstępnej, stanowiąca zabezpieczenie dokonania transakcji.

Zwyczajowo jest to 10% wartości nieruchomości, jednakże często bywa znacznie niższa. Zdarza się, że zadatek jest wyższy niż 10%, ale nie powinien on być bardzo wysoki,
np. 60-procentowy, ponieważ w przypadku sporu między stronami może to zostać zakwestionowane przez sąd.

Aby uniknąć tego niebezpieczeństwa, gdy strony jednak ustaliły przekazanie znaczącej części ceny nieruchomości już przy umowie przedwstępnej, stosuje się rozwiązanie takie, że część kwoty stanowi zadatek, zaś pozostała część – zaliczkę.

Istnieje zasadnicza różnica między zadatkiem a zaliczką. Gdy do transakcji nie dojdzie, zaliczka jest zazwyczaj zwracana wpłacającemu w takiej wysokości, w jakiej została wpłacona.

W przypadku zadatku:

1. Jeśli transakcja nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie kupującego, zadatek przepada na rzecz sprzedającego.

2. Jeśli natomiast transakcja nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie właściciela, to zwraca on kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

Zadatek musi być wpłacony bezpośrednio sprzedającemu - tylko wtedy będzie on zadatkiem. Nie ma więc możliwości, aby kupujący w ramach zadatku spłacił zadłużenie sprzedającego, np. we wspólnocie mieszkaniowej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
o różnicy między zadatkiem a zaliczką