Polityka prywatności

W jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Maxon Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10a, co oznacza, że odpowiadamy za bezpieczne korzystanie z Twoich danych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Maxon wyznaczył inspektora danych osobowych (IOD) w osobie Pana Macieja Kaczmarskiego, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem na adres:

e-mail: inspektor@maxon.pl 
adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”

Jak przetwarzamy dane osobowe? Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych mogą się różnić w zależności od etapu i charakteru współpracy z Maxon, dlatego aby ułatwić przekaz opiszemy sytuacje poszczególnych grup osób, których dane przetwarzamy:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Komu przekazujemy Twoje dane?

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe przedstawienie Ci oferty naszych usług. Z kolei podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy pośrednictwa będzie możliwe jedynie w razie podania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym (na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Poniżej wyszczególnione zostały kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy:


I. Osoby, które podpisały z Maxon umowę pośrednictwa, a także ich reprezentanci, pełnomocnicy, osoby wyznaczone do kontaktu w ramach umowy

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

Dodatkowo, gdy jesteś osobą zainteresowaną zakupem nieruchomości możemy przetwarzać Twoje dane:

Dodatkowo, gdy jesteś osobą zainteresowaną zakupem nieruchomości:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie na przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie w jakim ta ustawa znajduje zastosowanie do zawartej z Tobą umowy. Dodatkowo, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym oraz danych niezbędnych do realizacji umowy nie będziemy mogli zawrzeć umowy ani świadczyć usług na Twoją rzecz.

Jeśli jesteś przedstawicielem naszego klienta lub osobą wyznaczoną przez niego do realizacji umowy z Maxon:

Informujemy, dodatkowo iż przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie danych ujawnionych przez klienta, najczęściej są to: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail. Źródłem tych danych jest klient Maxon, którego jesteś przedstawicielem.

II. Osoby poszukujące nieruchomości biorące udział w programie „0%” (podpisujące formularze zainteresowania)

Twoje dane osobowe przetwarzamy: 

Komu przekazujemy Twoje dane:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe przedstawienie Ci ofert nieruchomości zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

III. Osoby kontaktujące się z Maxon (np. przez formularz „zostaw wiadomość”)

Jeżeli kontaktujesz się z nami – telefonicznie, korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez formularz „zostaw wiadomość” lub za pośrednictwem portalu internetowego publikującego oferty nieruchomości - Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Twoje dane osobowe – w zależności od tematu Twojego zapytania – mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne Maxon, pośrednikom w obrocie nieruchomościami współpracującymi z Maxon lub podmiotom świadczącym obsługę prawną.
Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia Twojej sprawy (nie dłużej niż przez 30 dni w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) albo do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
Osoby, które zgłosiły się do nas za pośrednictwem portalu internetowego publikującego oferty nieruchomości, informujemy dodatkowo, że: przetwarzamy dane, które podaliście w formularzu kontaktowym (np. imię/ nazwisko/ numer telefonu/ adres e-mail). Źródłem tych danych jest nieruchomościowy portal internetowy, do którego przesłaliście zapytanie.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Realizacja praw przysługujących osobie, której dane dotyczą na gruncie RODO

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Komu przekazujemy Twoje dane:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie, a po tym czasie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Pana żądaniem.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

• Osoby biorące udział w rekrutacjach prowadzonych przez Maxon

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Komu przekazujemy Twoje dane:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji (nie dłużej niż przez 3 miesiące). W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym Twoja kandydatura zostanie odrzucona.

Jakie prawa Ci przysługują w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

• Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu wykonania zadnia realizowanego w interesie publicznym, to sprzeciw możesz złożyć z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku, nie będziemy już mogli na tej podstawie przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych (nadrzędnej wobec Twoich interesów, praw i wolności) lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – to sprzeciw wobec takiego przetwarzania można złożyć bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody dodatkowo przysługuje Ci prawo do: cofnięcia zgody: udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Nie będzie jednak to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Maxon lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających nam Ciebie uwierzytelnić.

Prawo wniesienia skargi:
Niezależnie od powyższych uprawnień masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. Niemniej prosilibyśmy o skontaktowanie się wcześniej z nami w celu polubownego wyjaśnienia Twojej sprawy, zanim zdecydujesz się wystąpić do organu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Maxon nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pliki cookies

Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celu dostosowania jej do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych, a przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. 

Pliki cookies a dane osobowe

Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
Twoje dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików cookies przetwarzane są w celach: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w szczególności usprawnienia jej działania, w celach statystycznych oraz reklamowych - co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Poniżej znajduje się lista podmiotów (partenrów), które mogą odczytywać i korzystać z plików cookies:

W serwisie są wykorzystywane następujące pliki cookies:
• Niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych strony. Strona nie mogłaby prawidłowo funkcjonować bez tych plików cookies:
- _Ic_cid oraz Ic_cst – czas przechowywania: 2 lata;
- _ CONSENT – czas przechowywania: 6051 dni
- test_cookie - czas przechowywania 1 dzień.
• Funkcjonalne – pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki):
- _oauth_redirect_detector - czas przechowywania: 1 dzień;
- _Ic2_cid, _Ic2_cst - czas przechowywania: 2 lata.
• Statystyczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu:
- __gat, _gid - czas przechowywania: 1 dzień;
- ga - czas przechowywania: 2 lata;
- _livechat_has_visited, @@lc_auth_token:11804178, 11804178:state, side_storage_11804178 - czas przechowywania: trwałe pliki cookies.
• Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam, zgodnych z indywidualnymi preferencjami danego użytkownika:
- ads/ga-audiences, paged/1p-user-list/#, tr, YSC, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name - czas przechowywania: czas trwania sesji;
- criteo_write_test, cto_tld_test - czas przechowywania: 1 dzień;
- _fbp - czas przechowywania: 3 miesiące;
- VISITOR_INFO1_LIVE - czas przechowywania: 179 dni;
- IDE, uid - czas przechowywania: 1 rok;
- yt.innertube::nextlt, yt,innertube::requests, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id - czas przechowywania: trwałe pliki cookies.
Zarządzanie plikami cookies
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o których mowa w niniejszej polityce.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych?

Zapraszamy do kontaktu, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.
Dziękujemy za okazane nam zaufanie.