Znajdź grunt na wynajem wśród 2 naszych ofert

Najnowsze oferty

  • 0 rok
  • usługowo - handlowa
Warszawa, Włochy
Jutrzenki
5 000 PLN
12 000 m2
Do dzierżawy teren w okolicy ul. Działkowej
  • 0 rok
  • przemysłowo - techniczna
Lesznowola
25 000 PLN
10 000 m2
plac, parking

Najnowsze wpisy na blogu

Sprzedajesz mieszkanie? O tym pomyśl

Chcesz samodzielnie sprzedaż mieszkanie? Zadbaj o właściwe zaplanowanie kosztów i nakładu swojej pracy. Sprawdź z naszą listą, czy pamiętasz o wszystkim.

Czytaj więcej

Czy warto inwestować w nieruchomości?

Ostatnie wydarzenia i ich wpływ na sytuację ekonomiczną, rosnąca inflacja oraz obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wpłynęły na portfele inwestycyjne części Polaków. Czy wciąż warto inwestować w nieruchomości?

Czytaj więcej

Jak wyciszyć dom

Odpowiednie wyciszenie domu ma ogromny wpływ na komfort jego mieszkańców. O właściwą izolację akustyczną warto zadbać już na etapie samego projektu i budowy, ale można ją poprawić również w gotowych budynkach.

Czytaj więcej

Działki do wynajęcia Warszawa

Jeżeli interesuje Cię działka do wynajęcia w Warszawie, warto wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Dzięki temu unikniemy ewentualnych sporów, a cały proces wynajmu przebiegnie sprawnie. Jeżeli nie wiesz, na co zwrócić uwagę podczas wynajmu działki i chcesz mieć pewność, że wynajmiesz teren skrojony na miarę swoich potrzeb, warto skorzystać z usług biura nieruchomości. Pośrednik wybierze specjalnie dla Ciebie działki w określonym przedziale cenowym, które spełnią Twoje wymagania.

Teren do wynajęcia Warszawa - co trzeba wiedzieć?

Jeśli chodzi o obowiązki wydzierżawiających, do podstawowych należy oddanie dzierżawcy określonego terenu do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony. Obowiązkiem dzierżawcy jest płacenie umówionego czynszu wydzierżawiającemu. Przepisy określają dodatkowo szereg innych uprawnień oraz obowiązków, o których muszą pamiętać obydwie strony umowy.

Wydzierżawiający, oprócz wydania działki w stanie dobrym i przydatnym do użytku określonego w umowie, musi utrzymywać przedmiot dzierżawy w stanie przydatnym do określonego sposobu korzystania przez cały czas trwania dzierżawy. Wyjątek stanowią drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy. Jest to szczegółowo określone w art. 662 § 2 K.c. Osoba wynajmująca powinna również usuwać wady, które powstały w trakcie trwania dzierżawy oraz zapewnić dzierżawcy spokojne posiadanie działki w zakresie przewidzianym umową.

Jeżeli zdecydujesz się na wynajem terenu, również musisz spełnić kilka obowiązków. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Nie może on zmieniać przeznaczenia działki bez zgody wydzierżawiającego. Musi także dokonywać napraw niezbędnych do zachowania działki w stanie niepogorszonym. Jeżeli zechce oddać działkę osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawić, musi uzyskać na to zgodę właściciela działki.

Po zakończeniu dzierżawy, dzierżawca musi zwrócić działkę w takim stanie, w jakim powinna się ona znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy. Wszelkie inne kwestie regulowane są art. 676 K.c.

Na czym polega umowa dzierżawy?

Jeżeli interesuje Cię teren do wynajęcia w Warszawie, konieczne będzie podpisanie umowy dzierżawy, która jest podobna do umowy najmu. Poprzez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać działkę do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Jednocześnie dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. To konieczne elementy umowy, których nie można pominąć. Co istotne, czynsz może być płatny w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.

Stronami umowy dzierżawy mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - będące właścicielami gruntu lub posiadaczami gruntu. Umowa jest dwustronnie zobowiązująca.

Co określa się w umowie wynajmu działki?

Istnieje kilka elementów, które muszą być dokładnie określone w umowie. Jeżeli interesuje Cię działka do wynajęcia w Warszawie, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu, który będzie zawierał: strony umowy, przedmiot dzierżawy, czas trwania umowy, rodzaj oraz wysokość czynszu, terminy świadczenia należności.

W umowie można także szczegółowo opisać sposób wykonywania dzierżawy oraz zobowiązać dzierżawcę do ponoszenia dodatkowych świadczeń. Mogą to być koszty, które będą związane z własnością bądź posiadaniem działki.

Zgodnie z art. 704 kodeksu cywilnego dzierżawa gruntu rolnego zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Inne umowy dzierżawy zawarte na czas nieoznaczony mogą być natomiast wypowiedziane na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony co do zasady ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Dzierżawa działki może zakończyć się poprzez porozumienie stron, nadejście określonego w umowie terminu, wypowiedzenia z zachowaniem terminów umownych. Po wygaśnięciu umowy, konieczne jest wydanie wydzierżawiającemu działki i rozliczenie się z tytułu kosztów poniesionych w związku z wynajmem działki.