mazowieckie, wołomiński, Radzymin

powierzchnia: 61 800,00 m2
cena: 13 900 000 PLN
cena m2: 224,91 PLN

Działka na sprzedaż - GRUNTY PRZEMYSŁOWO-ROLNICZE POD RADZYMINEM

Działka nr 92 w Zawadach pod Radzyminem. Zlokalizowana w pobliżu planowanej obwodnicy miasta.

Objęta MPZP, który wyodrębnia obszary:

PE Eksploatacja kopalin
1. Przeznaczenie terenów pod eksploatację kopalń ze złóż oznacza się symbolem PE.
2. Na terenach oznaczonych symbolem PE dopuszcza się eksploatację iłów oraz piasku i żwiru na podstawie koncesji udzielonej przez Wojewodę Warszawskiego.
3. Nakazuje się stosowanie technologii zmniejszającej szkodliwy wpływ inwestycji na środowisko.
4. Nakazuje się rekultywację terenu po wyeksploatowaniu złóż surowców bezpośrednio po ustaniu eksploatacji.
5. Projekt rekultywacji wymaga uzgodnienia przez Wojewódzką Komisję Ochrony Środowiska.

R/RZ Tereny rolne i łąki i pastwiska
1. Tereny rolne stanowiące grunty orne oznaczone zostały symbolem R na rysunku planu.
2. Na terenach oznaczonych symbolem R dopuszcza się:
1) prowadzenie intensywnej i ekstensywnej produkcji rolnej,
2) lokalizację zabudowy zagrodowej i gospodarczej dla obsługi gospodarstw rolnych, w pasie 60 m od dróg lokalnych i dojazdowych, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy wsi oraz przy braku innych możliwości na pozostałych terenach, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej,
3) lokalizację budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno - spożywczemu, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej,
4) lokalizację stawów rybnych i zbiorników wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz zbiorników małej retencji,
5) budowę urządzeń służących melioracji gruntów,
6) budowę urządzeń sportu, bez obiektów kubaturowych,
7) zakładanie parków wiejskich,
8) zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej,
9) lokalizację urządzeń zaopatrzenia rolnictwa w wodę,
10) lokalizację urządzeń kanalizacji i utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa,
11) budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Łąki i pastwiska
1. Tereny rolne stanowiące łąki i pastwiska oznaczone zostały symbolem RZ na rysunku planu.
2. Na terenach oznaczonych symbolem RZ dopuszcza się:
1) wypas zwierząt i produkcję paszy,
2) hodowlę zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem hodowli bezściołowej zwierząt dużych oraz hodowli zwierząt w ilości większej niż 100 dużych jednostek przeliczeniowych,
3) budowę oraz działania w celu naprawy i utrzymania systemu kanałów melioracyjnych dla zachowania właściwego poziomu wilgotności łąk i pastwisk.
3. Zakazuje się osuszania, zasypywania i zanieczyszczania podmokłych lokalnych zagłębień terenu z wodą występującą okresowo, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków wynikających z konieczności budowy infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, systemu melioracji, lub innych.

Podstawowe

Numer oferty
6634/GS/MAX
Przeznaczenie
Przemysł

Stan prawny

Miejscowy plan zagosp.

Media

Woda
Brak
Prąd
W drodze
Gaz
Kanalizacja
Brak
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Dariusz Plasota

Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę
1/4