mazowieckie, warszawski zachodni, Kampinos, Komorów

powierzchnia: 1 078,00 m2
cena: 183 260 PLN
cena m2: 170,00 PLN

Działka na sprzedaż - Działka w Komorowie przy Puszczy Kampinoskiej

Zapraszam do obejrzenia filmu z drona

https://www.youtube.com/watch?v=_Q2OHqdv0k0

 

Rewelacyjna działka położona w Komorowie gm. Kampinos granicząca z Puszczą Kampinoską dla której właściciel otrzymał warunki zabudowy.

I. Rodzaj inwestycji - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.
Inwestycja obejmuje:
a) budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego z garażami,
b) budowę indywidualnego ujęcia wody,
c) budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3
Warunki  i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:
1) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi publicznej (dz. ew. nr 199/1O jest prywatną drogą wewnętrzną), w związku z czym nie wyznacza się linii zabudowy, od granic działek sąsiednich oraz od granicy istniejącego rowu planowaną inwestycję należy zlokalizować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie 28%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - minimalnie 60%,
d) szerokość elewacji frontowej - od 14,0 m do 16,0 m,
e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki - od 7,0 m do 9,0 m,
f) dach czterospadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°,
g) wysokość kalenicy dachu - od 9,0 m do 11,0 m,
h) kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki - zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,

 

linia zabudowy - teren inwestycji  nie  przylega  bezpośrednio  do  żadnej  drogi  publicznej (dz. ew. nr 199/10 jest prywatną drogą wewnętrzną), w związku z czym nie wyznacza się linii zabudowy - linia zabudowy wyznaczana jest jedynie od strony frontu działki przylegającego  do pasa drogowego drogi publicznej i określa maksymalne zbliżenie zabudowy do pasa drogowego, konkretna lokalizacja obiektu w granicach terenu inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi, nastąpi na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę. Od granic działek sąsiednich omz  od  granicy  istniejącego  rowu   plnnow,mq  inwcstycjQ   należy   lol<alizować   zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi;
powierzchnia zabudowy - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji na maksymalnie 28%, udział powierzchni biologicznie czynnej - minimalnie 60%;
szerokość elewacji frontowej - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się szerokość elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy- od 14,0 m do 16,0 m;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - biorąc pod  uwagę  wniosek  inwestora, ustala się wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy od 7,0 m do 9,0 m,
geometria dachu - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się dla projektowanej zabudowy dach czterospadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°, wysokość kalenicy dachu od 9,0 m do 11,0 m. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki określono na załączniku graficznym do decyzji.
2. Dostęp do drogi publicznej - teren inwestycji posiada  dostęp do drogi  publicznej  gminnej (dz. ew. nr 171) poprzez drogę wewnętrzną (dz. ew. nr 199/10).
3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu - jest  wystarczające  dla  zamierzenia budowlanego: zaopatrzenie projektowanego budynku  w energię elektryczną  odbywać się będzie z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zaopatrzenie w wodę z projektowanego indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3, docelowo do sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

4. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele  nierolnicze  i  nieleśne  - teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z klasyfikacją gruntów dz. ew. nr 199/16, stanowiąca teren inwestycji, zlokalizowana jest na następujących użytkach: grunty orne (RV), pastwiska trwałe (PsVI),  rowy  (W),  a  projektowany  budynek   będzie   realizowany   w  zabudowie   zagrodowej w gospodarstwie rolnym.

Właściciel wystąpił o Pnb budynku jednorodzinnego z garażem wolnostojącym.

Zapraszam na prezentację.

Jeśli masz pytania dzwoń, pisz.

Pracuję 7 dni w tygodniu.

Podstawowe

Numer oferty
7218/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
38,94
Długość działki
28,88
Kształt działki
Nieregularny
Działka narożna
Przeznaczenie
Zabudowa jednorodzinna (dwulokalowa)

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Brak
Prąd
Jest
Gaz
Kanalizacja
Brak

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Małgorzata Grabowska

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę