mazowieckie, warszawski zachodni, Kampinos, Komorów

powierzchnia: 1 200,00 m2
cena: 204 000 PLN
cena m2: 170,00 PLN

Działka na sprzedaż - Działka w Komorowie przy Puszczy Kampinoskiej

Zapraszam do obejrzenia filmu z drona

https://www.youtube.com/watch?v=_Q2OHqdv0k0

 

Rewelacyjna działka położona w Komorowie gm. Kampinos granicząca z Puszczą Kampinoską dla której właściciel otrzymał warunki zabudowy.

Ustala się następujące warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :


a) Budowę budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i budynku inwentarskiego realizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy (wspólnej dla wszystkich tych budynków)
b) Wielkość powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego objętego niniejszą decyzją w stosunku do powierzchni terenu, którego ona dotyczy, ustala się na ok. 7,3%.
c) Wielkość powierzchni zabudowy budynku gospodarczego objętego niniejszą decyzją w stosunku do powierzchni terenu, którego ona dotyczy, ustala się na ok. 1,8%.
d) Wielkość powierzchni zabudowy budynku inwentarskiego objętego niniejszą decyzją w stosunku do powierzchni terenu, którego ona dotyczy, ustala się na ok. 1,8%.
e) Ustala się szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego na ok. 20,00 m.
f) Ustala się szerokość elewacji frontowej budynku gospodarczego na ok. 5,00 m.
g) Ustala się szerokość elewacji frontowej budynku inwentarskiego na ok. 5,00 m.
h) Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mieszkalnego ustala się na ok. 7,00 m.
i) Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku gospodarczego ustala się na ok. 7,00 m.
j) Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku inwentarskiego ustala się na ok. 7,00 m.
k) Dach budynku mieszkalnego ustala się jako wielospadowy, o równoległym do frontu działki kierunku głównej kalenicy, o wysokości głównej kalenict ok. 7,00 m, a ponadto ustala się, że kąt nachylenia połaci dachowych wynosił będzie 30-;.45 .
I) Dach budynku gospodarczego ustala się jako dwuspadowy, o prostopadłym do frontu działki kierunku kalenicy, o wysokości kalenicy ok. 7,00 m, a ponadto ustala się, że kąt nachylenia połaci dachowych wynosił będzie 15-;-30°.
m) Dach budynku inwentarskiego ustala się jako dwuspadowy, o prostopadłym do frontu działki kierunku kalenicy, o wysokości kalenicy ok. 7,00 m, a ponadto ustala się, że kąt nachylenia połaci dachowych wynosił będzie 15-;-30°.
n) Rodzaj pokrycia dachowego, kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne wszystkich trzech budynków nawiązywać muszą do tychże elementów występujących w zabudowie zagrodowej w tym rejonie gminy Kampinos.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej :
a) Realizacja zagospodarowania uwzględnić musi zachowanie minimum 70% powierzchni terenu objętego niniejszą decyzją jako „powierzchni biologicznie czynnej" t. j. powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej.
b) Minimalną odległość budynków od granicy lasu, znajdującego się na sąsiadującej z terenem objętym niniejszą decyzją działce nr ewid. 196, ustala się na 12,00 m.
c) Ogrodzenie terenu musi być ażurowe, umożliwiające migrację drobnych przedstawicieli fauny (płazów, gadów i ssaków), wykluczeniem cokołu betonowego i innych szczelnych elementów w przyziemiu ogrodzenia.
d) Sposób posadowienia fundamentów budynków i sposób rozwiązania zabezpieczenia elementów budynków przed wpływem warunków gruntowo-wodnych, a także sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych uwzględnić muszą ochronę budynków przed potencjalnymi skutkami osuwania się mas ziemnych i innymi zjawiskami geodynamicznymi, ze względu na usytuowanie budynku na terenie o znacznym spadku (w obrębie tzw. Skarpy Błońskiej).
e) Ze względu na specyfikę położenia przedsięwzięcia (daleko od obiektów zabytkowych, w tym także daleko od stanowisk archeologicznych stwierdzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski - AZP, a także daleko od zdefiniowanych w ustawie dóbr kultury  współczesnej) nie występuje potrzeba formułowania szczególnych warunków zagospodarowania w celu ochrony tych wartości. Niemniej jednak w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty mające w oczywisty sposób cechy zabytkowe należy roboty przerwać, powiadomić o tym właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i do czasu podjęcia przez ten Urząd stosownej decyzji robót ziemnych nie wznawiać.
Ustala się następujące warunki i wymagania w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
a) Zaopatrzenie w wodę - z lokalnego ujęcia wody odpowiadającego przepisom odrębnym.
b) Odprowadzanie ścieków bytowych - ścieki bytowe odprowadzać do objętego niniejszą decyzją, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, opróżnianego okresowo przez posiadające stosowną koncesję Wójta Gminy Kampinos podmioty.
c) Odprowadzanie ścieków deszczowych - wody deszczowe z dachów i innych powierzchni utwardzonych odprowadzać do gruntu w obrębie własnej działki.
d) Zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach lokalnego operatora elektroenergetycznej linii niskiego napięcia.
e) Ogrzewanie - w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
f) Odpady stałe - gromadzić w indywidualnych odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na :
1. odpady wymieszane przeznaczone na składowisko,
2. surowce wtórne,
3. odpady organiczne przeznaczone do kompostowania,
4. odpady niebezpieczne dla środowiska
spośród powyższych kategorii odpady niebezpieczne dla środowiska podlegają utylizacji przez specjalistyczne jednostki utylizacji działające w oparciu o przepisy szczególne, a pozostałe podlegają utylizacji w ramach systemu utylizacji odpadów gminy Kampinos.
g) Obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej (gminnej, przylegającej do terenu objętego niniejszą decyzją od strony północnej) zapewnić poprzez projektowany, objęty niniejszą decyzją zjazd bezpośredni.

          

 

Zapraszam na prezentację.

Jeśli masz pytania dzwoń, pisz.

Pracuję 7 dni w tygodniu.

Podstawowe

Numer oferty
7212/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
35,95
Długość działki
32,01
Kształt działki
Nieregularny
Działka narożna
Przeznaczenie
Zabudowa jednorodzinna (dwulokalowa)
Ukształtowanie działki
Zróżnicowany

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Brak
Prąd
Jest
Gaz
Kanalizacja
Brak
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Małgorzata Grabowska

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę
1/5