mazowieckie, nowodworski, Czosnów, Małocice

powierzchnia: 3 000,00 m2
cena: 99 900 PLN
przeznaczenie: inne

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Działka na sprzedaż - Działka rolno-rekreacyjna cena do negocjacji

Na sprzedaż grunt po wstępnym podziale geodezyjnym.

Działka o łącznej powierzchni 3 000 m2 położona we wsi Małocice gm. Czosnów, granicząca z Kampinoskim Parkiem Narodowym

Działka z ogromnym potencjałem na przyszłość. 

MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

Dla terenów rolnych oznaczonych symbolem R o numerach od 1 do 6 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe: tereny rolne, b) dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej dla gospodarstw rolnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) budynki mieszkalne wolnostojące wyłącznie w zabudowie zagrodowej, b) dopuszcza się budynki: garażowe, gospodarcze, w tym: inwentarskie, związane z przechowywaniem i przetwórstwem rolno-spożywczym;

3) tereny rolne oznaczone symbolem R o numerach od 1 do 6 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2;

4) dla fragmentów terenów rolnych oznaczonych symbolem R o numerach 1, 2, 5 znajdujących się w strefie od granicy głównego kompleksu Kampinoskiego Parku Narodowego, obowiązują ustalenia zawarte w §6 pkt 2 lit. c oraz w §11 pkt 1;

5) fragmenty terenów oznaczonych symbolami R-1 i R-5 położone są w granicach stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych będących w ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w §8;

6) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej - minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej - maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,4,

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,05,

e) maksymalna wysokość zabudowy - 9 m,

f) dachy: - na budynkach mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20º do 45º przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek, - na pozostałych budynkach - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45º, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej przeznaczonej na cele zabudowy zagrodowej - 3000 m2;

8) obsługę komunikacyjną działek budowlanych przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej i warunki parkingowe zgodnie z §12;

9) obsługę działek budowlanych przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.    

Podstawowe

Numer oferty
7090/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Kształt działki
Nieregularny
Działka narożna

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Warunki handlowe

Cena m2
33,30 PLN

Media

Woda
Brak
Prąd
W drodze
Gaz
Kanalizacja
Brak
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Jerzy Tur

Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę