mazowieckie, nowodworski, Czosnów, Małocice

powierzchnia: 15 000,00 m2
cena: 400 000 PLN
cena m2: 26,66 PLN

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Działka na sprzedaż - Działka rolna w trakcie podziału

Na sprzedaż grunt po wstępnym podziale geodezyjnym.

Działka o łącznej powierzchni 15 000 m2 położona we wsi Małocice gm. Czosnów, granicząca z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Grunt jest wstępnie podzielony (patrz załączona mapka) na 5 działek o powierzchni 3000 m2.

Działka z ogromnym potencjałem na przyszłość. 

MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

Dla terenów rolnych oznaczonych symbolem R o numerach od 1 do 6 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe: tereny rolne, b) dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej dla gospodarstw rolnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) budynki mieszkalne wolnostojące wyłącznie w zabudowie zagrodowej, b) dopuszcza się budynki: garażowe, gospodarcze, w tym: inwentarskie, związane z przechowywaniem i przetwórstwem rolno-spożywczym;

3) tereny rolne oznaczone symbolem R o numerach od 1 do 6 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2;

4) dla fragmentów terenów rolnych oznaczonych symbolem R o numerach 1, 2, 5 znajdujących się w strefie od granicy głównego kompleksu Kampinoskiego Parku Narodowego, obowiązują ustalenia zawarte w §6 pkt 2 lit. c oraz w §11 pkt 1;

5) fragmenty terenów oznaczonych symbolami R-1 i R-5 położone są w granicach stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych będących w ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w §8;

6) następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej - minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej - maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,4,

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,05,

e) maksymalna wysokość zabudowy - 9 m,

f) dachy: - na budynkach mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20º do 45º przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek, - na pozostałych budynkach - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45º, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej przeznaczonej na cele zabudowy zagrodowej - 3000 m2;

8) obsługę komunikacyjną działek budowlanych przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej i warunki parkingowe zgodnie z §12;

9) obsługę działek budowlanych przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.    

Podstawowe

Numer oferty
6878/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Kształt działki
Nieregularny
Działka narożna
Przeznaczenie
siedlisko

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Brak
Prąd
W drodze
Gaz
Kanalizacja
Brak
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Jerzy Tur

Specjalista ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę