mazowieckie, legionowski, Nieporęt

ul. Jana Kazimierza 192

powierzchnia: 5 742,00 m2
cena: 649 000 PLN
cena m2: 113,02 PLN

Działka na sprzedaż - Piękna działka 5720 m2 Nieporęt os. Lipy

CENA 105 zł/m2 !!!

Na sprzedaż przepiękna duża 5720 m2 (0,572 ha) zielona działka w powstającym osiedlu domków w Nieporęcie (powiat Legionowo), ostatnia na granicy lasu, z możliwością budowy domu jedno- lub dwurodzinnego. Na całość składają się cztery składowe działki: łąki trwale ŁV 0.311 ha, grunty orne RIVb 0.121 ha (oznaczone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 16ZN/RP), grunty rolne RIVb RV 0,105 ha i RIVb,RV 0,035 ha (oznaczone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 8MN).
Dla obszaru Osiedla Lipy we wsi Nieporęt uchwalony w 2001 r. plan miejscowy ustala przeznaczenie terenów pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (min. powierzchnia działki 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 750 m2 dla zabudowy bliźniaczej), zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną, zabudowę jednorodzinną o dużej intensywności, tereny usług z zabudową mieszkaniową i tereny usług.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r. Wójt Gminy Nieporęt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nieporęt MPZP 006 Nieporęt Osiedle Lipy – wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla "Lipy", uchwalony uchwałą Nr 74/XLI/01w dniu 28 czerwca 2001 r., Ustala się następujące przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania:1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami: 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN[…]
Rozdział V Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały symbolami: 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 11MN, 12MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 27MN, 28MN, 30MN, 31MN, 34MN, 37MN,40MN,40aMN. § 141. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe - mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące lub bliźniacze,
2) Przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające):
a) pomieszczenia gospodarcze wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,
b) garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,
c) usługi wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego, przeznaczone dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców.
2. W stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej, na terenach o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się:
1) zasady i warunki podziału nieruchomości:
a) minimalna szerokość krótszego boku działki nie powinna być mniejsza niż:
􀀀 18 m dla zabudowy wolnostojącej,
􀀀 14 m dla zabudowy bliźniaczej,
b) minimalna wielkość działki:
􀀀 1000 m2 - dla zabudowy wolnostojącej
􀀀 750 m2 - dla zabudowy bliźniaczej
2) zasady i warunki kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu:
a) obowiązują minimalne szerokości oraz wielkości działek określone w ust. 2 pkt 1,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy sytuowane:
􀀀 od linii rozgraniczających dróg lokalnych (KL) i dojazdowych (KD) w odległości 5 m oraz w odległości 15 m od ulicy Jana Kazimierza.
􀀀 od istniejącego rowu melioracyjnego w odległościach ustalonych na rysunku planu,
c) obowiązujące linie zabudowy (dla części obszaru jednostki 27MN, 28MN) oznaczające że front budynku musi przylegać bezpośrednio do linii zabudowy,
 d) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki,
e) maksymalną wysokość nowej zabudowy:
􀀀 budynki mieszkalne 2 kondygnacje użytkowe,
􀀀 budynki gospodarcze 1 kondygnacja.
f) nachylenie połaci dachu:
􀀀 minimum nachylenia połaci dachu - 25°,
􀀀 maksimum nachylenia połaci dachu – 45°,
g) kolorystykę dachów w odcieniach czerwieni, brązu i szarości dla poszczególnych jednostek planistycznych,
h) dopuszczalny materiał dla dachów wielospadowych - dachówka ceramiczna, blacha powlekana w kształcie dachówki lub inne materiały ekologiczne,
i) ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi,
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu,
a) dla terenów zabudowy jednorodzinnej położonych w sąsiedztwie lasów wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują odległości od lasu określone na rysunku planu,
b) dla zabudowy mieszkaniowej w jednostkach nr 8MN, 11MN, 12MN, 18MN, 19MN, 28MN, 31MN, 34MN, 40MN, 40AMN obowiązują przepisy dotyczące podstawowych odległości od gazociągów wysokiego ciśnienia.
3. Zakazuje się stosowania systemu ogrzewania paliwem zanieczyszczonym związkami powyżej dopuszczalnych norm.
4. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych i do gruntu.
5. Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację lokalnych przepompowni ścieków.
6. Odpady komunalne mogą być gromadzone na działkach w miejscach do tego celu przeznaczonych.
Rozdział XII Ustalenia dla terenów zieleni niskiej i upraw polowych i ogrodniczych oznaczonych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, symbolem: 15ZN/RP, 16ZN/RP, 17ZN/RP, 32ZN/RP, 33ZN/RP.
§ 211. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN/RP ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe – tereny zielone i rolne,
b) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające):
􀀀 sieci napowietrzne i podziemne infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,
2. Ustala się dla terenów zielonych i rolnych zakaz wprowadzania obiektów kubaturowych. 3. Ustala się adaptację i ochronę istniejących zadrzewień oraz ich wzbogacanie o nowe nasadzenia.
4. W strefie bezpośredniej od gazociągów i ropociągów ustala się zakaz wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń.
Działka nie jest położona w obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji; dla działki nie sporządzono Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu ani nie wydawano decyzji z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
Pod działką oznaczoną w MPZP jako ZN/RP przebiega rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia ze strefą ochronną 36 m obejmującą częściowo działki oznaczone w MPZP jako 8MN.
Działka 8MN posiada wydane aktualne pozwolenie na budowę domu

Podstawowe

Numer oferty
6612/GS/MAX
Ogrodzenie
Brak
Szerokość działki
38,00
Długość działki
138,00
Kształt działki
Prostokąt
Działka narożna
Przeznaczenie
budowlana

Stan prawny

Aktualne pozwolenie na budowe
Możliwość podziału
Miejscowy plan zagosp.
Studium
Warunki zabudowy

Media

Woda
Miejska w drodze
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Kanalizacja
Miejska w drodze
Co miejskie

Lokalizacja nieruchomości na mapie może być przybliżona
 

Opiekun oferty

Ewa Hołopiak

Ekspert ds. Nieruchomości

Zadzwoń:

Zapytaj o ofertę