Podatek od nieruchomości w 2023 roku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 roku w porównaniu z ich wartościami z 2022 roku. Znane już są nowe stawki podatku od nieruchomości, których wartość nie jest jednakowa w całej Polsce. Przeczytaj i dowiedz się, jaki zapłacisz podatek w nadchodzącym roku.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 roku w porównaniu z ich wartościami z 2022 roku. Znane już są nowe stawki podatku od nieruchomości, których wartość nie jest jednakowa w całej Polsce. Należy pamiętać, że ich ostateczna wysokość jest ustalana przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości tj. rady gmin oraz rady miast.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku (Monitor Polski z 18 lipca 2022 r., poz. 696), ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosły o 11,8% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021. Co ważne, powyższy wskaźnik cen wpływa na coroczne ustalanie przez Ministra Finansów górnych granic stawek podatkowych (stawki maksymalne).

Z uwagi na wzrost wskaźnika inflacji doszło do waloryzacji maksymalnych ustawowych stawek podatkowych, które będą obowiązywały już w 2023 roku. W tym przedmiocie dnia 28 lipca 2022 roku Minister Finansów, w drodze Obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (poz. 731), informuje nas o tym do jakiego pułapu radni mogą ustalać wysokość stawek podatkowych. Oznacza to, że faktyczne stawki określone przez samorządy nie mogą przekraczać stawek ustalonych przez Ministra Finansów w drodze Obwieszczenia. Z praktyki wynika jednak, że organy podatkowe zazwyczaj ustalają faktyczne stawki podatku od nieruchomości na poziomie stawek maksymalnych.

Jakie będą stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku – czyli o ile więcej kwoty podatku będziemy musieli uiścić z własnej kieszeni?

Zasady ustalania stawek podatku od nieruchomości określają przepisy art. 5 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452; w dalszej części artykułu: PodLokU).

Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze wysokości maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w roku 2022 oraz nadchodzącym roku 2023:

 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Ustawowe stawki maksymalne
w 2022 r.
Ustawowe stawki maksymalne
w 2023 r.
 
Wzrost
GRUNTY
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł od 1 m2 powierzchni 1,16 zł od 1 m2 powierzchni 0,13 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł od 1 ha powierzchni 5,79 zł od 1 ha powierzchni 0,62 zł
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 0,61 zł od 1 m2 powierzchni 0,07 zł
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł od 1 m2 powierzchni 3,81 zł od 1 m2 powierzchni 0,41 zł
BUDYNKI LUB ICH CZĘSCI
budynki mieszkalne 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,11 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,04 zł
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,43 zł
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,62 zł
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,03 zł
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 PodLokU.

 

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości w 2023 roku?

Osoby fizyczne zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości w 2023 roku będą miały możliwość dokonania opłaty w czterech ratach tj.:

 1. I rata – do dnia 15 marca 2023 roku,
 2. II rata – do dnia 15 maja 2023 roku,
 3. III rata – do dnia 15 września 2023 roku,
 4. IV rata – do dnia 15 listopada 2023 roku

UWAGA! – należy pamiętać, że płatności w przedmiocie podatku od nieruchomości nie można podzielić na raty, gdy kwota podatku jest niższa niż 100,00 zł. Wówczas nastąpi konieczność płatności jednorazowej.

WSKAZÓWKA! – Obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą PodLokU, powstaje wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po nabyciu lub rozpoczęciu użytkowania nieruchomości. Przykładowo – w przypadku, gdy do nabycia nieruchomości doszło dnia 15 czerwca, obowiązek podatkowy powstaje dnia 1 lipca. Natomiast, w przypadku obowiązku podatkowego dla nowo wybudowanych obiektów budowlanych – moment powstania obowiązku podatkowego przypada na dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku lub budowli została zakończona albo – w przypadkach, w których budowa nie została jeszcze zakończona – w roku, w którym rozpoczęto użytkowanie obiektu budowlanego przed jego ostatecznym wykończeniem.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości w 2023 roku?

Co do zasady do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązany jest właściciel, posiadacz samoistny oraz użytkownik wieczysty nieruchomości. W niektórych przypadkach obowiązek zapłaty dotyczy też posiadacza (np. dzierżawcy, najemcy) nieruchomości należącej do samorządu lub Skarbu Państwa.

Ustawa PodLokU zawiera jednak szereg zwolnień w zakresie zobowiązania do zapłaty podatku od nieruchomości. Poniżej przedstawiamy przykładowe podmioty, które ustawowo zostały zwolnione z obowiązku zapłaty podatku. Są to m.in.:

 1. instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 2. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 3. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 5. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 7. grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych.

 

Irmina Rudnicka, Prawnik, Maxon Nieruchomości

 

Pozostałe aktualności

Cena ofertowa a cena transakcyjna - na czym polega różnica

Cena ofertowa i cena transakcyjna to dwa różne pojęcia związane z procesem sprzedaży nieruchomości. Różnica między nimi dotyczy procesu negocjacji i finalizacji transakcji.

Czytaj więcej

Jak określić wartość nieruchomości?

Ustalając cenę nieruchomości, łatwo popełnić błędy, opierając się na niewłaściwych źródłach informacji lub nieprawidłowych przesłankach. Zapraszamy do lektury artykułu, aby dowiedzieć się jak określić wartość nieruchomości.

Czytaj więcej

Samodzielnie czy z pośrednikiem?

Planujesz sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość i zastanawiasz się, czy skorzystać z usług pośrednika? W naszym tekście omówimy zalety współpracy z agentem nieruchomości, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej