Porady: Czym jest waloryzacja czynszu

Złotówka dziś jest warta więcej niż złotówka za rok. To oczywista zasada wartości pieniądza w czasie.

Wynajmujący zazwyczaj starają się uzyskiwać w całym okresie najmu tę samą wartość z tytułu czynszu. Oznacza to, że w każdym kolejnym roku oczekują czynszu zwaloryzowanego (podwyższonego) o utratę wartości pieniądza w czasie.

Dla umów najmu z czynszem ustalonym w PLN stosuje się waloryzację określaną przez wskaźnik inflacji – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

http://www.stat.gov.pl

Dla umów najmu z czynszem określonym w Euro stosuje się waloryzację każdego roku o określony wskaźnik – zazwyczaj jest to CPI.

http://ec.europa.eu/eurostat

W przypadku małych, pojedynczych powierzchni czasami waloryzacja nie jest stosowana. Wynajmujący tym samym godzi się na to, że faktyczna wartość otrzymywanego czynszu będzie każdego roku niższa, choć nominalna kwota  przez niego otrzymywana pozostanie bez zmian.